Om Vennelaget
Vennelaget vil utvikla Lensmannsgarden til ein kulturell møteplass i tråd med kommunestyrevedtaket 8. Mai 2008. Møteplassen skal vera open for alle, ein stad for mange og forskjellige aktivitetar og vera ein stad der ein kan treffast på tvers av tradisjonelle skiljelinjer. Med den plasseringa tunet har nær opp til sentrum med staselege bygg og tun, ligg det vel til rette for å ta vare på den kulturverdien som ligg i dette tunet.

I første omgang er det løa som skal restaurerast og gjerast klar til bruk, men kommunestyrevedtaket om bevaring av løa gjeld alle bygningane på tunet. På sikt skal heile tunet verta ein del av den kulturelle møteplassen.

Visjonen for Vennelaget:
• Utvikla heile tunet på Lensmannsgarden til ein kulturell møteplass for grupper i alle aldrar på tvers av etablerte miljø
• Ta vare på dei kulturhistoriske verdiane på Lensmannsgarden

Føremål for Vennelaget:
• Vera saman om å ta vare på Lensmannsgarden
• Bidra med dugnadsarbeid til restaurering og vedlikehald
• Medverka aktivt til å etablera aktivitetar på området
• Formidla historie og kulturhistorie
• Vera ein støttespelar for Hå Kommune

Medlemstalet i Vennelaget er no 280.

For informasjon om Vennelaget sine arrangement viser me også til facebook-sida «Kultur i Løå».
Dei som ynskjer å få e-post og SMS med påminning om arrangementa kan melda seg inn i Vennelaget ved å senda ein
SMS med namn og e-postadresse til 976 88 571. Ein vert då registrert som medlem i Vennelaget.